Welcome to COFCO Engineering & Technology (Zhengzhou) Co.,Ltd. English / 中文
Port Grain Terminals

Fangcheng Grain Terminal, Guangxi, China

Berths: 50,000 DWT x 3
215,000 Tons silos
Ship-unloading: 2000 t/h x 4
Loading: 1000 t/h x2

    PREV:Yingkou Grain Terminal, Yingkou, China
    NEXT:Haikou Grain Terminal, Hainan, China